0(0)

ภาษาไทย

  • ลงทะเบียนแล้ว 1
  • อัปเดตล่าสุด มิถุนายน 3, 2021

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 การอ่าน

เรื่องที่ 1 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
การมอบหมายงาน เรื่องที่ 1
แบบทดสอบเรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ26:39
การมอบหมายงาน เรื่องที่ 2
แบบทดสอบเรื่องที่ 2

บทที่ 2 การเขียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

1 ผู้เรียน

เรียน