0(0)

ภาษาไทย

  • ลงทะเบียนแล้ว 12
  • อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 22, 2022

หลักสูตรรายวิชา

การฟัง การดู เป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งของการสื่อสารที่เราใช้มากที่สุดทั้งเรื่องของการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นจะต้องเข้าใจหลักการ

เบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ในขั้นสูงขึ้นไป นอกจากนี้ต้องพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงมารยาทในการฟัง และการดูด้วย

สารบัญรายวิชา

31 บทเรียน

บทที่ 1 การฟัง การดู

แบบทดสอบ
เรื่องที่ 1 หลักเบื้องต้นของการฟังและการดู00:00
เรื่องที่ 2 หลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ
เรื่องที่ 3 หลักการฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟัง การดู
การมอบหมายงาน บทที่ 1 เรื่องการฟัง การดู
ร่างบทเรียน

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

บทที่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม

บทที่ 7 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

50 ผู้เรียน

เรียน