0(0)

รายวิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร31001)

 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 30, 2021

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาทักษะการเรียนรู้มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเองการใช้แหล่งเรียนรู้การจัดการความรู้การคิดเป็นและการวิจัยอย่างง่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้จัดการความรู้
กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้นำ ตนเอง ในการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน และการพัฒนา 5ศักยภาพหลักของพื้นที่ใน 5กลุ่ม
อาชีพใหม่คือกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์การบริหาร
จัดการและการบริการ ตามยุทธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวต

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแบบเรียนที่จัดทำ ขึ้นสำหรับผู้เรียน มีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้แหล่งเรียนรู้การจัดการความรู้การคิดเป็น

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

บทที่2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่3 การจัดการความรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

111 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

ความต้องการ

 • ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้
 • 1.ศึกษาโครงสร้างรายวิชาใหเ้ข้าใจในสาระสำคัญผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและขอบข่ายเนื้อหา
 • 2.ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทำกิจกรรมตามที่กำหนด แล้วตรวจสอบ
 • กับแนวตอบกิจกรรมที่กำหนด ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาใหม่ให้เข้าใจ
 • ก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป
 • 3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่องเพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ อีกคร้ังและการปฏิบัติกิจกรรมของเนื้อหาแต่ละเรื่องผู้เรียนสามารถนำ ไปตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวชิาและระดับ เดียวกันได้
 • 4.แบบเรียนนี้มี 6 บท คือ
 • บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • บทที่ 2การใช้แหล่งเรียนรู้
 • บทที่ 3 การจัดการความรู้
 • บทที่ 4 การคิดเป็น
 • บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
 • บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ