0(0)

รายวิชาศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทช21001)

  • ลงทะเบียนแล้ว 35
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 10, 2021

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญ
เศรษฐกิพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมด็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำงอและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้คำเนินชีวิตไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ
การพัฒนาศรษฐกิพื่อให้ก้วทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ กวามพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ กวาม
มีหตุผล รวมถึความจำป็นที่ะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภาขนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในกรนำวิชการต่ง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะด้องสริมสร้งพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีสำนึกในคุณธรรม กวามชื่อสัตย์สุงริต
และให้มีความรอบรู้ที่หมาะสมคำนินชีวิตด้วขกวามอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ
เพื่อให้สมดุลและพรอต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอข่างรวดเร็และกว้างผวาง ทั้งค้านวัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.อธิบายแนวติด หลักการ กวามหมาย ความสำคัญของปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงได้
บอกแนวทางในการนำปรัชญาศรษฐกิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามหลักศรษฐกิพอเพียง
4. แนะนำ ส่งเสริมให้สมาชิในครอบครัวเห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
ขอบข่ายเนื้อหา

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

บทที่ 1 ความพอเพียง ศึกษาแนวกิดตามหลักศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว?

เรื่องที่ 1ความพอเพียงศึกยาแนวกิดตามหลักศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่องที่1 ความพอเพียง ศึกยาแนวกิดตามหลักศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่องที่ 2 ความหมาย และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 2 การประกอบอาชีพอย่างพอเพีย?

เรื่องที่ 1 หลักปรัชญาของศษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน เรื่องที่ 2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ

บทที่ 3 การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง?

เรื่องที่ 1 การวาแผนการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องที่ 2 โครงการและแผนงานประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องที่ 3 การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานในการประกอบอาชีพ เรื่องที่ 4 คุณธรรมในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 4 สร้างเครื่อข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง?

เรื่องที่ 1 การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสำเร็จ เรื่องที่ 2 การสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตและกระบวนการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

87 ผู้เรียน

เรียน