0(0)

รายวิชา ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

  • ประเภทรายวิชา: การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
  • ลงทะเบียนแล้ว 28
  • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 11, 2021

หลักสูตรรายวิชา

รู้เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ดํารงสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี รู้เข้าใจและสามารถเลือกการประกอบอาชีพการผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้

ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ สุขศึกษา พลศึกษา ดังนี้คือ

สุขศึกษา พลศึกษา เกี่ยวกับ ระบบต่างๆของร่างกาย ปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา อาหารและโภชนาการ เสริมสร้างสุขภาพ โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปลอดภัยจากการใช้ยา ผลกระทบจากสารเสพติด และทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี สามารถดูแลสุขภาพ พลานามัย สร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีสรรถภาพทางกายและทางจิตและ ป้องกันโรคได้ปฏิบัติเป็นกิจนิสัยวางแผนพัฒนาสุขภาพดํารงสุขภาพที่ดี ของตนเองและครอบครัว ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต ของตนเอง ครอบครัว ได้ย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีความสุข  มีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี การผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้

สารบัญรายวิชา

37 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบ

บทที่ 1 การทำงานของระบบในร่างกาย

บทที่ 2 ปัญหาเพศศึกษา

บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ?

เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร

บทที่ 4 เสริมสร้างสุขภาพ

บทที่ 5 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

บทที่ 6 ความปลอดภัยจากการใช้ยา

บทที่ 7 ผลกระทบจากสารเสพติด

บทที่ 8 ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต

บทที่ 9 อาชีพผลิตจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

แบบทดสอบหลังเรียน

ข้อสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

111 ผู้เรียน

เรียน