0(0)

รายวิชา วิทยาศาสตร์ (พว21001) ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรือง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
. สิงมีชีวิตและสิงแวดล้อม เรือง เซลล์ กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว ระบบนิเวศ
โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
3. สารเพือชีวิต เรือง การจําแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด เบส สารและ
ผลิตภัณฑ์ในชีวิต
. แรงและพลังงานเพือชีวิต เรือง แรงและการใช้ประโยชน์ของแรงงานและพลังงาน
. ดาราศาสตร์เพือชีวิต เรือง ดวงดาวกับชีวิต

สารบัญรายวิชา

44 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์?

วิทยาศาสตร์เป็ นเรืองของการเรียนรู้เกียวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้ทักษะต่าง ๆ สํารวจและ ตรวจสอบ ทดลองเกียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนําผลทีได้มาจัดให้เป็ นระบบ และตังขึน เป็ นทฤษฎี ซึงทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 13 ทักษะ ในการดําเนินการหาคําตอบเรืองใดเรืองหนึง นอกจากจะต้องใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์แล้ว ในการหาคําตอบจะต้องมีการกําหนดลําดับขันตอนอย่างเป็ นระบบตังแต่ต้นจนจบเรียงลําดับขันตอน ในการหาคําตอบเหล่านีว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึงประกอบด้วย 5 ขั นตอน
แบบทดสอบก่อนเรียน วิทยาศาสตร์ (พว21001)
เรื่องที่ 2 เทคโนโลยี
เรื่องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 1
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์?

สาระสําคัญ โครงงานวิทยาศาสตร์เป็ นกิจกรรมเกียวกับวิทยาศาสตร์ ซึงเป็ นกิจกรรมทีต้องใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้า โดยผู้เรียนจะเป็ นผู้ดําเนินการด้วยตนเองทังหมด ตังแต่เริม วางแผนในการศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงการแปลผล สรุปผล และการเสนอ ผลการศึกษา โดยมีผู้ชํานาญการเป็ นผู้ให้คําปรึกษา

บทที่ 3 เซลล์?

สาระสําคัญ ลักษณะรูปร่างของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ กระบวนการที่สารผ่านเซลล์

บทที่ 4 กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์?

การดํารงชีวิตของพืชประกอบด้วย การลําเลียงน้ำ อาหารและแร่ธาตุ กระบวนการสังเคราะห์ แสง และระบบสืบพันธุ์ในพืช การดํารงชีวิตของสัตว์ ประกอบด้วยโครงสร้างและการทํางานของระบบการหายใจ การย่อยอาหาร การขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์

บทที่ 5 ระบบนิเวศ?

ความสัมพันธ์ของสิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน สายใยอาหาร วัฎจักร ของน้ำและวัฎจักรคาร์บอน

บทที่ 6 โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ?

โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม

บทที่ 7 สารและการจําแนกสาร?

สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ความแตกต่าง และจําแนกธาตุ สารประกอบ สารละลาย และสารผสม จําแนกสารโดยใช้เนื้อสารและสถานะเป็นเกณฑ์ได้

บทที่ 8 ธาตุและสารประกอบ?

จําแนกธาตุ สารประกอบ โลหะ อโลหะ และโลหะกึงโลหะ บอกผลกระทบที่เกิดจากธาตุ กัมมันตรังสี อธิบายการเกิดสารประกอบ บอกธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

บทที่ 9 สารละลาย?

สมบัติและองค์ประกอบของสารละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร หาความเข้มข้นของ สารละลาย เตรียมสารละลายบางชนิด จําแนกกรด เบสและเกลือ ตรวจสอบความเป็นกรด เบส ของ สารได้ การใช้กรด เบส บางชนิดในชีวิตได้

บทที่ 10 สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต?

ความหมายของ สาร ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของสารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สารอาหาร สารปรุงแต่ง สารปนเปือน สารเจือปน สารพิษ สารสังเคราะห์ ประโยชน์ของสารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน การเลือกใช้สารและผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยผลกระทบและโทษทีเกิดจากการใช้สารและผลิตภัณฑ์ ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 11 แรงและการใช้ประโยชน์?

แรงเป็นปริมาณที่มีขนาดและทิศทาง มีผลกระทบต่อวัตถุ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้

บทที่ 12 งานและพลังงาน?

ความหมายของงานและพลังงาน รูปของพลังงานประเภทต่าง ๆ พลังงานไฟฟ้ า กฎของโอห์ม การต่อวงจรความต้านทานแบบต่าง ๆ การคํานวณหาค่าความต้านทาน การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้ าใน ชีวิตประจําวัน และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ า แสงและคุณสมบัติของสาร เลนส์ชนิดต่าง ๆ ประโยชน์ และโทษของแรงต่อชีวิต แหล่งกําเนิดของพลังงานความร้อน การนําความร้อนไปใช้ประโยชน์ พลังงานทดแทน

บทที่ 13 ดวงดาวกับชีวิต?

กลุ่มดาวจักรราศีต่าง ๆ การสังเกตตําแหน่งดาวฤกษ์ และหาดาวจากแผนที ตลอดจนการใช้ ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์

บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้า?

การเลือกอาชีพช่างไฟฟ้านั้น หมายถึงการประกอบอาชีพทีน่าสนใจและมีรายได้ดีอีกอาชีพ หนึง ช่างไฟฟ้ามีหลายประเภท และหน้าทีของช่างไฟฟ้าก็แตกต่างกันมาก ช่างไฟฟ้าที่ทํางานในสถาน ก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ใช้เครื่องมือและทักษะต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากช่างไฟฟ้าที่ทํางานในโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

มอบหมายงาน?

ให้นักศึกษาสรุปบทเรียนเป็น mind map

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

22 รายวิชา

126 ผู้เรียน

เรียน