0(0)

รายวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค31002) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ลงทะเบียนแล้ว 32
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 11, 2021

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญ
เป็นสาระที่เกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำเนิดศาสนาและศาสดาของศาสนาต่าง ๆ
หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่าง ๆ การเผยแพร่ศาสนา ความขัดแย้งในศาสนา การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข การฝึกจิตในแต่ละศาสนา การพัฒนาปัญญาในการแก้ไขปัญหา ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมวัฒนธรรม ประเพณีด้านภาษา การแต่งกาย อาหาร ประเพณีสำคัญ ๆ ของประเทศต่าง ๆ ในโลก การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี การมีส่วนร่วมในการสืบทอดและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมตามประเพณีของชาติ และการเลือกปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลกการปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่เป็นที่พึงประสงค์ในสังคมไทยผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายประวัติ หลักคำสอน และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
2. เห็นความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณี และมีส่วนในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
3. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
4. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี
5. วิเคราะห์หลักการสำคัญของประชาธิปไตยและปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
6. วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริต และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ศาสนาในโลก
เรื่องที่ 1 ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของศาสนา
เรื่องที่ 2 พุทธประวัติและหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา
เรื่องที่ 3 ประวัติศาสดา และคำสอนของศาสนาอิสลาม
เรื่องที่ 4 ประวัติศาสดา และคำสอนของศาสนาคริสต์
เรื่องที่ 5 ประวิติศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และคำสอน

สารบัญรายวิชา

28 บทเรียน

บทที่ 1 ศาสนาในโลก?

เรื่องที่ 1 ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของศาสนา เรื่องที่ 2 พุทธประวัติและหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา เรื่องที่ 3 ประวัติศาสดา และคำสอนของศาสนาอิสลาม เรื่องที่ 4 ประวัติศาสดา และคำสอนของศาสนาคริสต์ เรื่องที่ 5 ประวัติศาสนาพราหณ์ - ฮินดู และคำสอน เรื่องที่ 6 ประวัติศาสดาและคำสอนของศาสนาซิกซ์ เรื่องที่ 7 การเผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ ในโลก เรื่องที่ 8 กรณีตัวอย่างปาเลสไตน์ เรื่องที่ 9 แนวป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้งทางศาสนา เรื่องที่ 10 หลักธรรมในแต่ละศาสนาที่ส่งผลให้อยู่รวมกับ ศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุข เรื่องที่ 11 วิธีฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตในแต่ละศาสนา
เรื่องที่ 1 ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของศาสนา
เรื่องที่ 2 พุทธประวัติและหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา
เรื่องที่ 3 ประวัติศาสดา และคำสอนของศาสนาอิสลาม
เรื่องที่ 4 ประวัติศาสดา และคำสอนของศาสนาคริสต์
เรื่องที่ 5 ประวัติศาสนาพราหณ์ – ฮินดู และคำสอน
เรื่องที่ 6 ประวัติศาสดาและคำสอนของศาสนาซิกซ์
เรื่องที่ 7 การเผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ ในโลก
เรื่องที่ 8 กรณีตัวอย่างปาเลสไตน์
เรื่องที่ 9 แนวป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้งทางศาสนา
เรื่องที่ 10 หลักธรรมในแต่ละศาสนาที่ส่งผลให้อยู่รวมกับ ศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุข
เรื่องที่ 11 วิธีฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตในแต่ละศาสนา
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมของประเทศของโลก?

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของวัฒนธรรม เรื่องที่ 2 เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย เรื่องที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการเลือกรับวัฒนธรรม เรื่องที่ 4 ประเพณีในโลก เรื่องที่ 5 ความสำคัญของค่านิยม และค่านิยมในสังคมไทย เรื่องที่ 6 ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมโลก เรื่องที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมตามค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย

บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย?

เรื่องที่ 1 ความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ เรื่องที่ 2 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องที่ 3 บทบาทหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เรื่องที่ 4 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีผลต่อฐานะของประเทศไทยในสังคมโลก เรื่องที่ 5 หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ เรื่องที่ 6 หลักอำนาจอธิปไตย หลักความเสมอภาค หลักนิติรัฐและนิติธรรม หลักเหตุผล หลักการประนีประนอมและหลักการยอมรับความคิดเห็นต่างเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เรื่องที่ 7 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรมการทุจริต

บทที่ 4 สิทธิมนุษยชน?

เรื่องที่ 1 หลักสิทธิมนุษยสากล เรื่องที่ 2 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เรื่องที่ 3 แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

87 ผู้เรียน

เรียน