0(0)

ลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035 2/2563

  • ลงทะเบียนแล้ว 24
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 24, 2021

หลักสูตรรายวิชา

ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกเสือ
กับการพัฒนา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ วินัย และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ การเขียน
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ทักษะลูกเสือ ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล
อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย เน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ โดยนำหลักการและคำปฏิญาณ
ของลูกเสือมาสร้างวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการบริการไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต
ของตนเองและชุมชนต่อไป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. อธิบายสาระสำคัญของการลูกเสือ
  • 2. อธิบายความสำคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
  • 3. อภิปรายความเป็นพลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ
  • 4. นำเสนอผลการสำรวจตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนา

สารบัญรายวิชา

50 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลูกเสือกับการพัฒนา

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 1 สาระสำคัญของการลูกเสือ
เรื่องที่ 2 ความสำคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
เรื่องที่ 3 ลูกเสือกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี
เรื่องที่ 4 การสำรวจตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การลูกเสือไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลูกเสือโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะลูกเสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การปฐมพยาบาล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

111 ผู้เรียน

เรียน

ความต้องการ

  • จำนวน 3 หน่วยกิต