0(0)

ลูกเสือ กศน. สค22021 2/2563

  • ลงทะเบียนแล้ว 42
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 24, 2021

หลักสูตรรายวิชา

ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกเสือกับ การพัฒนา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ทักษะลูกเสือ ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย และการฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย เน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ โดยนาหลักการและคาปฏิญาณของลูกเสือมาสร้างวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการบริการที่ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองและชุมชนต่อไป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในทวีปเอเชีย และนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
  • 2. มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศ ในทวีปเอเชีย
  • 3. มีความรู้ ความเข้าใจ ดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพื่อนบ้าน
  • 4. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และกาหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบัน

สารบัญรายวิชา

49 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การลูกเสือไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลูกเสือโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะลูกเสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การปฐมพยาบาล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

111 ผู้เรียน

เรียน

ความต้องการ

  • จานวน 3 หน่วยกิต