หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การลูกเสือไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลูกเสือโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะลูกเสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การปฐมพยาบาล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย

เรื่องที่ 3 ลูกเสือกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี