5.00(1)

วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป(MS Office)อช32007

หลักสูตรรายวิชา

การใช้การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Ms.-Office) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยสาระสัมคัญเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) การใช้งานโปรแกรม MicrosoftExcel การใช้งานโปรแกรม MicrosoftPowerPoint ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้เรื่องพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์ในระดับสูงขึ้นไปได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. มีความรู้เบื้องต้นในเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • 2. เข้าใจในกระบวนการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ
  • 3. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ หรือโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้นได้
  • 4. นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเพื่อศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์ในระดับสูงขึ้นได้

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (MS Office) (ครั้งที่ 18) (10 คะแนน)?

เรื่องที่ 1 การใช้งานวินโดวส์ 7 เรื่องที่ 2 เดสก์ท็อป (Desktop) เรื่องที่ 3 ส่วนประกอบของหน้าต่าง เรื่องที่ 4 การทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์ (File andFolder)

บทที่ 2 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word?

เรื่องที่ 1 การใช้แถบเครื่องมือ Ribbon เรื่องที่ 2 การเปิดไฟล์เอกสาร เรื่องที่ 3 การบันทึกไฟล์ เรื่องที่ 4 การลบไฟล์ เรื่องที่ 5 การปิดไฟล์

บทที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel?

เรื่องที่ 1 การใช้แถบเครื่องมือ Ribbon เรื่องที่ 2 การเปิดไฟล์เอกสาร เรื่องที่ 3 การบันทึกไฟล์เอกสาร เรื่องที่ 4 การพิมพ์ไฟล์เอกสาร เรื่องที่ 5 การปิดไฟล์เอกสาร

บทที่ 4 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint?

เรื่องที่ 1 การใช้แถบเครื่องมือ Ribbon เรื่องที่ 2 การสร้างงานนำเสนอใหม่ เรื่องที่ 3 การบันทึกไฟล์เอกสาร เรื่องที่ 4 การพิมพ์งานนำเสนอ เรื่องที่ 5 การปิดไฟล์เอกสาร

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

104 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ดี

เรียน