0(0)

วิชาคณิตศาสตร์ พค31001 (1/2567)

หลักสูตรรายวิชา

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัด เรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1จํานวนและการดําเนินการ

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกหัด บทที่ 1

บทที่ 2 เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ

บทที่ 3 เซต

บทที่ 4 การให้เหตุผล

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกนมิติและการนําไปใช้

บทที่ 6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์?

บทที่ 7 สถิติเบื้องต้น

บทที่ 8 ความน่าจะเป็น

บทที่ 9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

119 ผู้เรียน

เรียน