0(0)

วิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระสำคัญ

ให้ผู้เรียนมีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน และทศนิยมเลบยกกำลัง

อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ การวัดปริมาตรและพื้นที่ผิว คู่อันดับและกราฟ กวามสัมพันธ์ระหว่าง

รูปทรงเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สถิติ กวามนจะเป็นและการใช้ทักษะกระบวนการทางกณิตศาสตร์ใน

งานอาชีพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. ระบุหรือยกตัวย่างเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วนและทศนิยม เลบยกกำลังอัตราส่วน

สัดส่วน ร้อขละ การวัด การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว คู่อันดับและกราฟ กวามสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ สถิติกวามน่าจะเป็นและการใช้ทักษะกระบวนการ ทาง

คณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

  1. สามารถคิดกำนวณและแก้ปัญหาโจทย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม

บทที่ 3 เลขยกกำลัง

บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ

บทที่ ร การวัด

บทที่ 6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว

บทที่ 7 คู่อันดับและกราฟ

บทที่ 8 ความสัมพันธระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

บทที่ 9 สถิติ

บทที่ 10 กวามน่าจะเป็น

บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

สารบัญรายวิชา

42 บทเรียน

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ?

เรื่องของจำนวนและการดำนินการ ป็นหลักการเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในชีวิตจริง เกี่ขวกับการเปรียบเที่ขบ การบวก การลบ การคูณ และการหาร
เรื่องที่ 1 จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์
 เรื่องที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 3 การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม
 เรื่องที่ 4 สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้

บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม?

การอำน เขียนเศษส่น และทศยมโดยใช้สมบัติ กรบวก การลบ การคูณ การหาร การเปรียบทืยบ และการแก้จหยปัญหาตามสภาพการณ์จริงได้

บทที่ 3 เลขยกกำลัง?

สัญลักษณ์ของการเขียนแทนการคูณจำพวกเดียวกันซ้ำๆ หลายๆครั้งเขียนแทนด้วย  a' อ่านว่า a ยกกำลัง n   และการเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้

บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ

บทที่ 5 การวัด

บทที่ 6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว

บทที่ 7 คู่อันดับและกราฟ

บทที่ 8 ความสัมพันธระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

บทที่ 9 สถิติ

บทที่ 10 กวามน่าจะเป็น

บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

22 รายวิชา

126 ผู้เรียน

เรียน