0(0)

วิชาคติศาสตร์ พค31001 ภาคเรียนที่1/2567

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ระบุหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร่อยละ
  • การวัด เรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้นได้
  • 2. สามารถคิดคํานวณและแก่โจทยืปัญหาเกี่ยวกับจํานวนนับเศษส่วน ทศนิยม
  • ร้อยละ การวัด เรขาคณิตได้

สารบัญรายวิชา

แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พค31001?

แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พค31001
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย พค 31001

บทที่1จํานวนและการดําเนินการ?

เรื่องของจํานวนและการดําเนินการ เป็นหลักการเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานในการนําไปใช้ใน ชีวิตจริงเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ การบวก การลบ การคูณ และการหาร

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

91 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย พค 31001และวิดีโอการสอนในเนื้อหาต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักศึกาษาลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย พค 31001