0(0)

วิชาทักษะการประกอบอาชีพ

  • ลงทะเบียนแล้ว 3
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 24, 2021

หลักสูตรรายวิชา

ทักษะการประกอบอาชีพ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการในอาชีพที่ตนเลือก
ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการจัดการประกอบอาชีพจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่อง ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ การทำแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่อาชีพ การจัดการการผลิตหรือการบริการ
การจัดการการตลาด การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพ ตลอดจนการจัดทำแผน และโครงการเข้าสู่
อาชีพที่เหมาะสมถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี ในอาชีพที่ตัดสินใจเลือกได้
2. ยอมรับและเห็นคุณค่าในการฝึกทักษะการเข้าสู่อาชีพ
3. ปฏิบัติการวิเคราะห์ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
4. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการจัดการอาชีพได้
5. ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจด้านการจัดการการผลิตหรือการบริการ และด้านการ
จัดการการตลาด และการขับเคลื่อนธุรกิจ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
6. ยอมรับและเห็นคุณค่าในการจัดการเข้าสู่ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
7. ปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการเข้าสู่อาชีพได้

ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ
บทที่ 2 การทำแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่อาชีพ
บทที่ 3 การจัดการการผลิตหรือการบริการ
บทที่ 4 การจัดการการตลาด
บทที่ 5 การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพ
บทที่ 6 โครงการเข้าสู่อาชีพ
สื่อประกอบการเรียนรู้
1. ใบความรู้
2. ใบงาน
3. แหล่งเรียนรู้ด้านประกอบธุรกิจ และการตลาด

สารบัญรายวิชา

28 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1
เรื่องที่ 1 ความจำเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
การมอบหมายงาน เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2 ความหมาย ความสำคัญของการจัดการอาชีพ
การมอบหมายงาน เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3 แหล่งเรียนรู้และสถานที่ฝึกอาชีพ
การมอบหมายงาน เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4 การวางแผนในการฝึกทักษะอาชีพ
การมอบหมายงาน เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5 การฝึกทักษะอาชีพ
การมอบหมายงาน เรื่องที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1

บทที่ 2 การทำแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 3 การจัดการการผลิตหรือการบริการ

บทที่ 4 การจัดการการตลาด

บทที่ 5 การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 6 โครงการเข้าสู่อาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

8 ผู้เรียน

เรียน