บทที่ 1 ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 2 การทำแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 3 การจัดการการผลิตหรือการบริการ

บทที่ 4 การจัดการการตลาด

บทที่ 5 การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 6 โครงการเข้าสู่อาชีพ

กิจกรรมท้ายบทเรียนที่ 3 การจัดการการผลิตหรือบริการ