0(0)

วิชาภาษาไทย พท11001 ระดับประถมศึกษา เทอม 2

  • ลงทะเบียนแล้ว 0
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 19, 2021

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย พท11001 ระดับประถมศึกษา

สาระคัญ

การฟังและการดู การพูด การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม เป็นพื้นฐานของทักษะทีใ่ช้ในชีวิตประจําวัน ซึง่ต้องศึกษาอย่างเข้าใจจึงนําไปใช้ประโยชน์ได้ดี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายรายละเอียดของการฟัง และการดูได้

2. อธิบายการพูดและการอ่านในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

3. เขียนได้ถกูต้องตามหลักภาษา

4. ใช้หลักการใช้ภาษาได้ถกูต้อง

5. อธิบายความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของนิทาน นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรมท้องถิ่น และวรรณคดีบางเรือ่งได้

ขอบข่ายเนือ้หา

บทที่ 1 การฟังและการดู

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม

บทที่ 7 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ

สารบัญรายวิชา

32 บทเรียน

บทที่ 1 การฟังและการดู

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1
เรือ่งที่ 1 หลักการ ความสําคัญ จุดมุง่หมายของการฟังและการดู
เรือ่งที่ 2 การฟังและการดูเพือ่จับใจความสําคัญ
เรือ่งที่ 3 การฟังและการดูเพือ่สรุปความ

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม

บทที่ 7 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

44 ผู้เรียน

เรียน