0(0)

วิชาภาษาไทย พท21001 (1/2567)

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 การฟัง การดู

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกหัดบทที่ 1

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

บทที่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม

บทที่ 7 ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

119 ผู้เรียน

เรียน