0(0)

วิชาวัฒนธรรมและประเพณี “ทุ่งเสลี่ยม” สค23008 มัธยมศึกษาตอนต้น (2/2566)

หลักสูตรรายวิชา

แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชาวิชาวัฒนธรรมและประเพณี “ทุ่งเสลี่ยม” สค23008 มัธยมศึกษาตอนต้น (2/2566)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
  • การเมือง การปกครองในทวีปเอเชีย และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ

สารบัญรายวิชา

วิชาวัฒนธรรมและประเพณี “ทุ่งเสลี่ยม” สค23008 มัธยมศึกษาตอนต้น (2/2566)

บทที่ 1วัฒนธรรมและประเพณี ทุ่งเสลี่ยม

บทที่ 2 สภาพทั่วไปของอำเภอทุ่งเสลี่ยม

บททที่ 3 วัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอทุ#งเสลี่ยม

บทที่ 4 วัฒนธรรมของทุ่งเสลี่ยม

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

92 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - บันทึกการเรียนรู้
  • - แบบฝึกหัด
  • - แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน