0(0)

วิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024 (1/2567)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวัสดุศาสตร์การใช้ประโยชน์และผลกระทบ
  • จากวัสดุ การคัดแยกและการรีไซเคิล เทคโนโลยีการกำจัดวัสดุสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุตามหลัก
  • สะเต็มศึกษา และแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต
  • 2. สามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใช้แล้วได้
  • 3. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 หลักวัสดุศาสตร์?

เรื่องที่ 1 ควำมหมำยของวัสดุศำสตร์และประเภทของวัสดุ 2 เรื่องที่ 2 สมบัติวัสดุศำสตร
แบบทดสอบ

หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากวัสดุ?

เรื่องที่ 1 การใช้ประโยชน์จากวัสดุ เรื่องที่ 2 มลพิษจำกกำรผลิตและการใช้งาน เรื่องที่ 3 ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

หน่วยที่ 3 การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ?

เรื่องที่ 1 การคัดแยกวัสดุที่ใช้แล้ว เรื่องที่ 2 การจัดการวัสดุด้วยกำรรีไซเคิล

หน่วยที่ 4 แนวโน้มการใช้วัสดุและทิศทางการพัฒนำวัสดุในอนาคต?

เรื่องที่ 1 แนวโน้มการใช้วัสดุในอนาคต เรื่องที่ 2 ทิศทางการพัฒนำวัสดุในอนาคต

หน่วยที่ 5 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา?

เรื่องที่ 1 หลักสะเต็มศึกษา เรื่องที่ 2 หลักสะเต็มศึกษาส ำหรับการประดิษฐ์วัสดุใช้แล้ว เรื่องที่ 3 การประดิษฐ์วัสดุใช้แล้ว

หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีการก ำจัดวัสดุ?

เรื่องที่ 1 เทคโนโลยีการก ำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งด้วยการเผา เรื่องที่ 2 การผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

119 ผู้เรียน

เรียน