0(0)

วิทยาศาตร์ (พว21001) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรือง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิงมีชีวิตและสิงแวดล้อม เรื อง เซลล์ พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
3. สารเพือชีวิต เรือง ธาตุและสมบัติของธาตุ กัมมันตภาพรังสี สมการเคมีและปฏิกิริ ยาเคมี
โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ สารเคมีกับสิงมีชีวิตและสิงแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพือชีวิต เรือง แรงและการเคลือนที พลังงานเสียง
5. ดาราศาสตร์เพือชีวิต เรือง เทคโนโลยีอวกาศ

สารบัญรายวิชา

44 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์?

สาระสําคัญ วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องขอ งการเรียนรูปเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้ทักษะต่างๆ สํารวจและ ตรวจสอบ ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนําผลที่ได้มาจัดให้เป็นระบบ และตั้งขึ้นเป็น ทฤษฏี ซึ่งทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกัน 13 ทักษะ ในการดําเนินการหาคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกจากจะต้องใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์แล้ว ใน การหาคําตอบจะต้องมีการกําหนดลําดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบเรียกลําดับขั้นตอนในการหาคําตอบเหล่านี้ว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. อธิบายธรรมชาติและความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. อธิบายทักษะทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะได้ 3. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอนได้ 4. นําความรู้และกระบวรการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ขอบข่ายเนื้อหา เรื่องที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 2 เทคโนโลยี เรื่องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบก่อนเรียน วิทยาศาสตร์ (พว21001) ระดับ ม.ต้น ภาคเรียน 2/2566
เรื่องที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร
เรื่องที่ 2 เทคโนโลยี
เรื่องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์?

สาระสําคัญ โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า โดยผู้เรียนจะเป็นผู้ดําเนินการด้วยตนเองทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มวางแผนใน การศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงการแปลผล สรุปผล และการเสนอผลการศึกษา โดยมีผู้ชํานาญ การเป็นผู้ให้คําปรึกษา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. อธิบายประเภท เลือกหัวข้อ วางแผน วิธีทํา นําเสนอและประโยชน์ของโครงงานได้ 2. วางแผนการทําโครงงานได้ 3. ทําโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มได้ 4. อธิบายและบอกแนวทางในการนําผลจากโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้ 5. นําความรู้เกี่ยวกับโครงงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ ขอบข่ายเนื้อหา เรื่องที่ 1ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 2ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 3การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

บทที่ 3 เซลล์?

สาระสําคัญ ลักษณะรูปร่างของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและ เซลล์สัตว์ กระบวนการที่สารผ่านเซลล์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. อธิบายลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบและหน้าที่ของเซลล์ได้ 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ ขอบข่ายเนื้อหา เรื่องที่ 1ลักษณะรูปร่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เรื่องที่ 2 องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เรื่องที่ 3 กระบวนการที่สารผ่านเซลล์

บทที่ 4 กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว

บทที่ 5 ระบบนิเวศ

บทที่ 6 โลก บรรยากาศ ปรากฏการณทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ ทรัพยากรธรรมชาติ

บทที่ 7 สารและการจําแนกสาร

บทที่ 8 ธาตุและสารประกอบ

บทที่ 9 สารละลาย

บทที่ 10 สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต

บทที่ 11 แรงและการใช้ประโยชน์

บทที่ 12 งานและพลังงาน

บทที่ 13 ดวงดาวกับชีวิต

แบบทดสอบหลังเรียน วิทยาศาสตร์ (พว21001) ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2566

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

96 ผู้เรียน

เรียน