5.00(1)

วิทยาศาสตร์ (พว31001) ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรือง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิงมีชีวิตและสิงแวดล้อม เรื อง เซลล์ พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
3. สารเพือชีวิต เรือง ธาตุและสมบัติของธาตุ กัมมันตภาพรังสี สมการเคมีและปฏิกิริ ยาเคมี
โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ สารเคมีกับสิงมีชีวิตและสิงแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพือชีวิต เรือง แรงและการเคลือนที พลังงานเสียง
5. ดาราศาสตร์เพือชีวิต เรือง เทคโนโลยีอวกาศ

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง?

วิทยาศาสตร์เป็นเรืองของการเรี ยนรู้เกียวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้ทักษะต่างๆ สํารวจและ ตรวจสอบ ทดลองเกียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนําผลทีได้มาจัดให้เป็ นระบบ และตังขึนเป็ นทฤษฏี ซึงทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกัน 13 ทักษะ ในการดําเนินการหาคําตอบเรืองใดเรืองหนึงนอกจากจะต้องใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์แล้ว ในการ หาคําตอบจะต้องมีการกําหนดลําดับขันตอนอย่างเป็ นระบบตังแต่ต้นจนจบเรียกลําดับขันตอนในการหาคําตอบเหล่านีว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์

บทที่ 3 เซลล์

บทที่ 4 พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

บทที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ?

เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีทีนําเอาความรู้ทางชีววิทยามาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน แก่มนุษย์ตังแต่อดีต เช่น การผลิตขนมปัง นําส้มสายชู นําปลา ซีอิว และโยเกิร์ตเป็นต้น ซึ่งเป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพทั้งสิ้น รวมถึงการผลิต ยาปฏิชีวนะ ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ ในปัจจุบัน

บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 7 ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตภาพรังสี

บทที่ 8 สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี?

การเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยทีมีผลต่อปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนผลทีเกิดจากปฏิกิริยาเคมี ต่อสิงแวดล้อม

บทที่ 9 โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน

บทที่ 10 ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์?

การเกิดปิ โตรเลียม แหล่งปิ โตรเลียม การกลันและผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียม ประโยชน์ และผลจากการ ใช้ปิ โตรเลียมการเกิด และสมบัติของพอลิเมอร์ พอลอเมอร์ในชีวิตประจําวัน การเกิด และผลกระทบจากการใช้พลาสติก ยาง ยางสังเคราะห์ เส้นและเส้นใยสังเคราะห์

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

104 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

พอทำได้ครับ

เรียน