5.00(1)

วิทยาศาสตร์ (พว31001) ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

  1.   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโครงงานวิทยาศาสตร์
  2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เซลล์ พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. สารเพื่อชีวิต เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ กัมมันตภาพรังสี สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน  ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ สารเคมีกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานเสียง
  5. ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ

สารบัญรายวิชา

43 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (พว31001) ม.ปลาย ภาคเรียน 2 ปี 2566

บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์?

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้ทักษะต่างๆ สำรวจและตรวจสอบ ทดลองเกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ และนำผลที่ได้มาจัดให้เป็นระบบ และตั้งขึ้นเป็นทฤษฎี ซึ่งทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 13 ทักษะ ในการดำเนินการหาคำตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกจากจะต้องใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์แล้ว ในการหาคำตอบจะต้องมีการกำหนดลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบเรียกลำดับขั้นตอนในการหาคำตอบเหล่านี้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องที่ 1 อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 2 อธิบายข้นั ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 3 อธิบายและบอกวิธีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ขอบข่ายเนื้อหา เรื่องที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 3 วัสดุ และ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์?

โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้า โดยผู้เรียนจะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มวางแผนในการศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงการแปลผล สรุปผล และการนำเสนอผลการศึกษา โดยมีผู้ชำนาญ การเป็นผู้ให้คำปรึกษา

บทที่ 3 เซลล์?

ร่างกายมนุษย์ พืช และสัตว์ ต่างประกอบด้วยเซลล์ จึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ กลไกและการรักษาดุลยภาพของพืชสัตว์และมนุษย์ป้องกันดูแลรักษา ภูมิคุ้มกันร่างกาย กระบวนการแบ่งเซลล์

บทที่ 4 พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ?

สิ่งมีชีวิตย่อมมีลักษณะเฉพาะของแต่ละสปีชีส์ สิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันย่อมมีความแตกต่างกันน้อยกว่าสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ ความแตกต่างเหล่านี้เป็นผลจากพันธุกรรมที่ต่างกัน สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งมีความแตกต่างเหล่านี้ก่อให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หรือความหลากหลายทางชีวภาพ

บทที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ?

เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีที่นำเอาความรู้ทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแก่มนุษย์ตั้งแต่อดีต เช่น การผลิตขนมปัง น้ำส้มสายชู น้ำปลา ซีอิ้ว และโยเกิร์ต เป็นต้น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทั้งสิ้น รวมถึงการผลิตยาปฏิชีวนะ ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ในปัจจุบัน

บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม?

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างมากมาย ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิต ฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ประเทศ และ โลก และหาแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

บทที่ 7 ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตภาพรังสี?

ทฤษฏี โครงสร้าง และการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตรอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ประโยชน์ของตารางธาตุ สมบัติธาตุกัมมันตภาพรังสีและกัมมันตภาพรังสี ประโยชน์และผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี

บทที่ 8 สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี?

การเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งแวดล้อม

บทที่ 9 โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน

บทที่ 10 ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์

บทที่ 11 สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 12 แรงและการเคลื่อนที่

บทที่ 13 เทคโนโลยีอวกาศ

บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้า

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

96 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

😊

เรียน