0(0)

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002 (1/2567)

หลักสูตรรายวิชา

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีประชากรอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติ มีภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างกัน การให้ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญ หลักธรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม ค่านิยมของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนความเป็นมา หลักการ ความสําคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักการอยู่ร่วมกัน หลักการสําคัญของประชาธิปไตยและคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามัคคี ปรองดองหลักสิทธิมนุษยชน และความตระหนักในการมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมที่จะป้องกันและปราบปราม การทุจริต จะทําให้คนในสังคมไทยสามารถ นําหลักการ คําสอนและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคมมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของตนได้อย่างถูกต้อง มีความสุข อันจะส่งผลต่อความสันติสุขของสังคม

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

119 ผู้เรียน

เรียน