0(0)

ศาสนาและหน้ าทีพลเมือง (สค11002)ระดับประถมศึกษา เทอม2

  • ลงทะเบียนแล้ว 3
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 10, 2021

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาศาสนาและหน้าทีพ่ลเมือง (สค11002) ระดับ ประถมศึกษา

สาระสําคัญ

เป็นสาระทีเ่กีย่วกับความหมายความสําคัญของ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พุทธประวัติ การปฏิ บัติ ต นตามหลั ก ศาสนา บุค คลตั ว อย่ า งที่ใ ช้ห ลัก ธรรมทางศาสนา บุ ค คลตั ว อย่ างที่ใ ช้ หลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวติ การแก้ปญัหาความแตกแยก ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี ต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย การมีส่วนรวมในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปัญหาและสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในชุมชน กฎหมายทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ เช่น กฎหมายแรงงานและสวัสดิการ กฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็กและสตรี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายประวัติ หลักคําสอน และการปฏิบตัติามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

2. เห็นความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณีและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่

3. ปฏิบตัตินตามหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

4. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ที่มีความหลากหลาย ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี มีคณุธรรม และค่านิยมพื้นฐานในการอยูร่วมกันอย่าง ปรองดองสมานฉันท์

5. บอกสิทธิเสรีภาพ บทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายของการเป็นพลเมืองดีตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6. เห็นคุณค่าของการปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย

7. มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

8. วิ เคราะห์ก ารแก้ ป็ญ หาการทุจ ริ ต และมีส่ ว นร่ ว มในการป้องกั น และปราบปราม การทุจริต

ขอบข่ายเนือ้หา

  บทที่ 1 ศาสนา

    บทที่ 2 วัฒนธรรมประเพณี

บทที่ 3 หน้าทีพ่ลเมืองไทย

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

บทที่ 1 ศาสนา

แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 1
เรือ่งที่ 1 ความหมายของศาสนา ความสําคัญของศาสนา
เรือ่งที่ 2 ประวัตศิาสดา
เรือ่งที่ 3 หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ
เรือ่งที่ 4 การปฏิบตัตินตามศาสนาต่าง ๆ
เรือ่งที่ 5 บุคคลตัวอย่างที่ใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวติ
เรือ่งที่ 6 การอยู่ร่วมกันของคนไทยที่ต่างศาสนา

บทที 2 วัฒนธรรมประเพณี

บทที่ 3 หน้าที่พลเมืองไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

44 ผู้เรียน

เรียน