0(0)

ศิลปศึกษา (ทช21003) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปี 2566

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ
รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทางทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์สากล สามารถวิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ได้อย่าง เหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเป็นมา ของทัศนศิลป์สากล ดนตรีสากล และนาฎศิลป์สากล เข้าใจถึงต้นกําเนิด ภูมิปัญญาและการอนุรักษ

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1 ทัศนศิลป์
เรื่องที่ 1 จุด เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรงและพื้นผิว
เรื่องที่ 2 ทัศนศิลป์สากล
เรื่องที่ 3 การวิพากษ์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์
เรื่องที่ 4 ความงามตามธรรมชาติ
เรื่องที่ 5 ความงามตามทัศนศิลป์สากล
เรื่องที่ 6 ธรรมชาติกับทัศนศิลป์
เรื่องที่ 7 ความคิดสร้างสรรค์ การตกแต่งร่างกาย และที่อยู่อาศัย
เรื่องที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ในงานตกแต่ง

บทที่ 2 ดนตรี
เรื่องที่ 1 ดนตรีสากล
เรื่องที่ 2 ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ
เรื่องที่ 3 คุณค่าความไพเราะของเพลงสากล
เรื่องที่ 4 ประวัติภูมิปัญญาทางดนตรีสากล

บทที่ 3 นาฏศิลป์
เรื่องที่ 1 นาฎยนิยาม
เรื่องที่ 2 สุนทรียะทางนาฏศิลป์
เรื่องที่ 3 นาฏศิลป์สากลเพื่อนบ้านของไทย
เรื่องที่ 4 ละครที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
เรื่องที่ 5 ประเภทของละคร
เรื่องที่ 6 ละครกับภูมิปัญญาสากล
เรื่องที่ 7 ลีลาศสากล

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชา สิลปศึกษา ทช21003 ระดับตอนต้น

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์?

สาระสําคัญ ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจ เห็นคุณค่าความงาม ของทัศนศิลป์และสามารถวิพากย์ วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเป็นมา ของทัศนศิลป์สากล เข้าใจถึงต้นกําเนิด ภูมิปัญญาและการอนุรักษ์

บทที่ 2 ดนตรี?

สาระสําคัญ ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา วิวัฒนาการรูปแบบเทคนิค วิธีการของดนตรีประเภทต่างๆ คุณค่า ความงาม ความไพเราะของดนตรีสากล ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเป็นมา ของดนตรีสากล เข้าใจถึงต้นกําเนิด ภูมิปัญญา และการถ่ายทอดสืบต่อกันมา ขอบข่ายเนื้อหา เรื่องที่ 1 ดนตรีสากล เรื่องที่ 2 ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ เรื่องที่ 3 คุณค่าความไพเราะของเพลงสากล เรื่องที่ 4 ประวัติภูมิปัญญาทางดนตรีสากล

บทที่ 3 นาฎศิลป์?

สาระสําคัญ เข้าใจและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาของนาฎยนิยาม สุนทรียะทางนาฎศิลป์ เข้าใจถึงประเภทของนาฎศิลป์ แขนงต่าง ๆ ภูมิปัญญา ขอบข่ายเนื้อหา เรื่องที่ 1 นาฏยนิยาม เรื่องที่ 2 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ เรื่องที่ 3 นาฏศิลป์สากลเพื่อนบ้านของไทย เรื่องที่ 4 ละครที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก เรื่องที่ 5 ประเภทของละคร เรื่องที่ 6 ละครกับภูมิปัญญาสากล

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

96 ผู้เรียน

เรียน