0(0)

ศิลปะ

  • ลงทะเบียนแล้ว 21
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 11, 2021

หลักสูตรรายวิชา

วิชาศิลปศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทช31003)

สาระสำคัญ รู้เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ห็นคุณากวามงาม กวามไพราะ ของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทางทัศนศิลป้ คนตรี และนาฎศิลปัสากล สามารถวิกราะห์ วิพากข์ วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อริมายความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมา ของทัศนศิลปสากล คนตรีสากล และนาฎศิลปสากล เข้าใจ ถึงค้นกำเนิด ภูมิปัญญาและการอนุรักษ์

ขอบบ่ายเนื้อหา

บทที่ 1 ทัศนศิลป์

บทที่ 2 ดนตรี

บทที่3 นาฏติลป้

 

 

 

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์?

ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจ เห็นคุณค่าความงาม ของทัศนศิลป์ และสามารถวิพากย์ วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม
เรื่องที่ 1 จุด เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว
กิจกรรม เรื่อง จุด เส้น สี แสง
เรื่องที่ 2 ทัศนศิลป์สากล
กิจกรรม เรื่อง ทัศนศิลป์สากล
เรื่องที่ 3 การวิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป
เรื่องที่ 4 ความงามตามธรรมชาติ
เรื่องที่ 5 ความงามตามทัศนศิลปีสากล
เรื่องที่ 6 ธรรมชาติกับทัศนศิลป
เรื่องที่ 7 กวามกิดสร้างสรรค์ การตกแต่งร่างกาย และที่อยู่อาศัย
เรื่องที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ในงานตกแต่ง
แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 1 ทัศนศิลป์

บทที่2 ดนตรี?

ความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบเทคนิค วิธีการของดนตรี ประเภทต่างๆ คุณค่าความาม ความไพเราะของดนตรีสากล

บทที่3 นาฏศิลป์?

เข้าใจและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่อชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

118 ผู้เรียน

เรียน