0(0)

สค33032 การพัฒนาความเป็นผู้นำ ม.ปลาย (2/2566)

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา การพัฒนาความเป็นผู้น า รหัส สค33032

สาระสำคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความผู้นำ เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ พัฒนาความเป็นผู้นำ การเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่เป็นกันง่ายๆ ที่ทุกคนก็เป็นได้ ผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ เด่นกว่าบุคคลอื่น ๆ จะต้องมีความเข้มแข็งอดทนมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับบุคคลทั่วไปได้ ผู้นำที่ดีควรเป็น ผู้นำที่มีจิต ำนึก จิตสำนึกของผู้นำคืออะไร จิตสำนึกของผู้นำคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความเป็นตัวของ ตัวเอง รู้จักตนเอง ไม่หลงตน สามารถควบคุมตัวเองได้ ว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของ ตนเองและมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่นั้น สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ขอบข่ายเนื้อหาวิชา

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ

บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของความเป็นผู้นำ

บทที่ 3 การบริหารจัดการสู่ความเป็นผู้นำ

บทที่ 4 คุณลักษณะทักษะและพฤติกรรมของผู้นำที่มีประสิทธิผล

บทที่ 5 ผู้นำ : คุณลักษณะและทักษะ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของผู้นำ
  2. มีทักษะในการเสริมสร้างบุคลิกภาพและมีคุณธรรม
  3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาระยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ

เรื่องที่ 1 หลักการพัฒนาตนเอง
เรื่องที่ 2 ความหมายของการพัฒนาตนเอง
เรื่องที่ 3 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง
เรื่องที่ 4 ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของความเป็นผู้นำ

บทที่ 3 การบริหารจัดการสู่ความเป็นผู้นำ

สรุป Mind Mapping บทที่ 1 2 3 (7.5 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 7)

บทที่ 4 คุณลักษณะ ทักษะและพฤติกรรมของผู้นำที่มี ประสิทธิผล

บทที่ 5 ผู้นำ : คุณลักษณะและทักษะ

สรุป Mind Mapping บทที่ 4 5 (7.5 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 8)

ส่งรายงานวิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำ สค 33032 (15 คะแนน)

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

75 ผู้เรียน

เรียน