0(0)

สังคมศึกษา (สค 11001)

  • ลงทะเบียนแล้ว 0
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 11, 2021

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

สาระสําคัญ
การได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดล้อมท้องถิ่น จังหวัด ภาค และประเทศของตนทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ กายภาพ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ตลอดจนการได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในศาสนา มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศไทย
2. ระบุสภาพความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครอง และกฎหมายที่มีผลกระทบต่อวิถีชุมชนท้องถิ่น ชีวิตคน สังคม และประเทศ
3. เกิดความตระหนักและสามารถนําความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมือง การปกครองไปประยุกต์ใช้ได้

 

ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย
เรื่องที่ 1 ลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพของชุมชน ท้องถิ่น
เรื่องที่ 2 ลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย
เรื่องที่ 3 การใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์กายภาพชุมชนท้องถิ่นในการดํารงชีวิต
เรื่องที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ 5 ศักยภาพของประเทศไทย

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของประวัติศาสต์
เรื่องที่ 2 ประวัติความเป็นมาของชนชาติไทย
เรื่องที่ 3 ประวัติและผลงานของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้อง
และสร้างความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมือง

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์
เรื่องที่ 1 เศรษฐศาสตร์ในครอบครัวและชุมชน
เรื่องที่ 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เรื่องที่ 3 คุณธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค
เรื่องที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและชุมชน

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของการเมืองและการปกครอง
เรื่องที่ 2 โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ
เรื่องที่ 4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ

สื่อประกอบการเรียนรู้
– เอกสารแบบเรียน
– เอกสารเสริม

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย 

เรื่องที่ 1 ลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพของชุมชน ท้องถิ่น
เรื่องที่ 2 ลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย 
เรื่องที่ 3 การใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์กายภาพชุมชนท้องถิ่นในการดํารงชีวิต
เรื่องที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ 5 ศักยภาพของประเทศไทย 
แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

64 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักศึกษาระดับประถมศึกษา