0(0)

สังคมศึกษา สค 21001 (1/2567)

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

119 ผู้เรียน

เรียน