0(0)

สังคมศึกษา สค31001 (1/2567)

หลักสูตรรายวิชา

ประชาชนทุกคนมีหน้าที่สําคัญในฐานะพลเมืองดีของชาติการเคารพและปฏิบัติ ตามกฎหมายภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ในเรื่องลักษณะ ทางกายภาพ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและสามารถบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมธรรมชาติให้เอื้อประโยชน์ต่อคนในชาติการศึกษาความเป็นมาและประวัติศาสตร์ ของชนชาติไทยทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

22 รายวิชา

130 ผู้เรียน

เรียน