0(0)

สังคมศึกษา สค31001

  • ลงทะเบียนแล้ว 12
  • อัปเดตล่าสุด สิงหาคม 8, 2020

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

บทที่ 1เรื่องลักษะกายภาพ

การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบก่อนเรียน
1. สภาพภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยกับทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา00:00:00
2. สาเหตุและลักษณะการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญๆ รวมทั้งการป้องกันอันตรายเมื่อเกิด
3. วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
4. วิธีป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติ
5. ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหา และสภาพการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ในสภาพปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

บทที่ 2 เรื่องประวัติศาสตร์

บทที่ 3 เรื่อง เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 เรื่องการเมืองการปกครอง

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

87 ผู้เรียน

เรียน