0(0)

สุขศึกษา พลศึกษา

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ
เป็นความรู้เจตคติที่ดีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย

บทที่ 2 สุขภาพทางเพศ

บทที่ 3 สารอาหาร

บทที่ 4 สุขภาพทางกาย

บทที่ 5 โรคระบาด

บทที่ 6 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร

บทที่ 7 การป้องกันสารเสพติด

บทที่ 8 อันตรายจากการประกอบอาชีพ

บทที่ 9 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร

บทที่ 10 อาชีพแปรรูปสมุนไพร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • 1. อธิบายธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  • 2. บอกหลักการดูแลและการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว
  • 3. ปฏิบัติตนในการดูแล และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจนเป็นกิจนิสัย
  • 4. ป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้วยกระบวนการ
  • ทักษะชีวิต
  • 5. แนะนําการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการหลีกเลี่ยง
  • 6. ปฏิบัติตนดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย?

พัฒนาการของร่างกายของมนุษย์ต้องเป็นไปตามวัย ทุกคนจําเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ ถึงโครงสร้าง หน้าที่ และการทํางานของระบบอวัยวะที่สําคัญในร่างกายรวมถึงการป้องกันดูแลรักษา ไม่ให้เกิดการผิดปกติ เพื่อให้พัฒนาการของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัยมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา
แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 2 สุขภาพทางเพศ?

ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนสามารถ อธิบายถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายและโทษของการขาดออกกําลังกาย ตลอดจนอธิบายถึง วิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพได้

บทที่ 3 สารอาหาร?

ความต้องการสารอาหาร ตาม เพศ วัยของร่างกาย เป็นความต้องการสารอาหารในบุคคลแต่ละ ช่วง และแต่ละเพศ ย่อมมีความแตกต่างกัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าอาหารมีส่วนสําคัญอย่างมาก ในวัยเด็กทั้งในด้านการเจริญเติบโตของร่างกายและการพัฒนาการในด้านความสัมพันธ์ของระบบการ เคลื่อนไหวของร่างกาย

บทที่ 4 สุขภาพทางกาย?

ปัญหาหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร กําลังเป็นปัญหาที่น่าห่วงใยในกลุ่มเยาวชน ไทย ดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของพฤติกรรมที่จะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จึงเป็นเรื่องจําเป็นที่จะได้ป้องกันตนเอง นอกจากนี้การดูแลร่างกาย โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์ก็เป็นเรื่องที่จะทําให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดี สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องก็จะไม่ทํา ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพทางเพศ

บทที่ 5 โรคระบาด?

การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การป้องกัน และการรักษาโรคติดต่อที่ แพร่ระบาดและเป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน จะช่วยให้รู้วิธีป้องกันตนเองและ ครอบครัว และร่วมมือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น อันจะเป็นแนวทางสาธารณสุข ของประเทศได้

บทที่ 6 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร?

ปัจจุบันประชาชนหันมานิยมใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพรกันมากขึ้น การศึกษา ถึงสรรพคุณและวิธีการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่ถูกต้องจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการดูแล รักษาสุขภาพด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

บทที่ 7 การป้องกันสารเสพติด?

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ ประเภท และอันตรายของสารเสพติด ตลอดจนลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด และสามารถรู้วิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ต่อสารเสพติดได้

บทที่ 8 อันตรายจากการประกอบอาชีพ?

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพตลอดจน วิธีการป้องกันแก้ไขและวิธีปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพได้

บทที่ 9 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร?

การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นสําหรับชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะทักษะ การสื่อสาร ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการเข้าใจผู้อื่น จะช่วยให้บุคคลดํารงชีวิต อยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

92 ผู้เรียน

เรียน