0(0)

สุขศึกษา พลศึกษา

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ
เป็นความรู้เจตคติที่ดีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย

บทที่ 2 สุขภาพทางเพศ

บทที่ 3 สารอาหาร

บทที่ 4 สุขภาพทางกาย

บทที่ 5 โรคระบาด

บทที่ 6 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร

บทที่ 7 การป้องกันสารเสพติด

บทที่ 8 อันตรายจากการประกอบอาชีพ

บทที่ 9 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร

บทที่ 10 อาชีพแปรรูปสมุนไพร

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย?

พัฒนาการของร่างกายของมนุษย์ต้องเป็นไปตามวัย ทุกคนจําเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ ถึงโครงสร้าง หน้าที่ และการทํางานของระบบอวัยวะที่สําคัญในร่างกายรวมถึงการป้องกันดูแลรักษา ไม่ให้เกิดการผิดปกติ เพื่อให้พัฒนาการของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัยมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา

บทที่ 2 สุขภาพทางเพศ?

ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนสามารถ อธิบายถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายและโทษของการขาดออกกําลังกาย ตลอดจนอธิบายถึง วิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพได้

บทที่ 3 สารอาหาร?

ความต้องการสารอาหาร ตาม เพศ วัยของร่างกาย เป็นความต้องการสารอาหารในบุคคลแต่ละ ช่วง และแต่ละเพศ ย่อมมีความแตกต่างกัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าอาหารมีส่วนสําคัญอย่างมาก ในวัยเด็กทั้งในด้านการเจริญเติบโตของร่างกายและการพัฒนาการในด้านความสัมพันธ์ของระบบการ เคลื่อนไหวของร่างกาย

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

96 ผู้เรียน

เรียน