0(0)

สุขศึกษา พลศึกษา

  • ลงทะเบียนแล้ว 25
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 11, 2021

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญ
เป็นความรู้เจตคติที่ดีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
2. บอกหลักการดูแลและการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว
3. ปฏิบัติตนในการดูแล และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจนเป็นกินนิสัย
4. ป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้วยกระบวนการทักษะชีวิต
5. แนะนำการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการหลีกเลี่ยง
6. ปฏิบัติตนดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย
บทที่ 2 สุขภาพทางกาย
บทที่ 3 สารอาหาร
บทที่ 4 สุขภาพทางกาย
บทที่ 5 โรคระบาด
บทที่ 6 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
บทที่ 7 การป้องกันสารเสพติด
บทที่ 8 อันตรายจากการประกอบอาชีพ
บทที่ 9 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 10 อาชีพแปรรูปสมุนไพร

สารบัญรายวิชา

31 บทเรียน

บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
เรื่องที่ 1 โครงสร้าง หน้าที่และการทำงานของระบบต่างๆ ที่สำคัญของร่างกาย และการดูแลรักษาการป้องกันความผิดปกติของระบบอวัยวะ
เรื่องที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ 3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวัย

บทที่ 2 สุขภาพทางกาย

บทที่ 3สุขภาพทางเพศ

บทที่ 4 สารอาหาร

บทที่ 5 โรคระบาด

บทที่ 6 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร

บทที่ 7 การป้องกันสารเสพติด

บทที่ 8 อันตรายจากการประกอบอาชีพ

บทที่ 9 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร

บทที่ 10 อาชีพแปรรูปสมุนไพร

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

96 ผู้เรียน

เรียน