0(0)

สุโขทัยศึกษาเชิงประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

  • ลงทะเบียนแล้ว 10
  • อัปเดตล่าสุด สิงหาคม 8, 2020

หลักสูตรรายวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุโขทัยศึกษาเชิงประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและ เรียนรู้การแก้ปัญหาภายในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ตลอดจนสืบทอดประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

สารบัญรายวิชา

36 บทเรียน

บทที่ 1 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 2 ประเภทของวัฒนธรรมประเพณี
แบบทดสอบหลังเรียน
การมอบหมายงาน

บทที่ 2 ประเพณีท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 3 อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัย

บทที่ 4 ศิลปกรรมท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 5 ศิลป์: เอกลักษณ์ท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 6 ดนตรีและการแสดงของถ้องถิ่นสุโขทัย

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

126 ผู้เรียน

เรียน