0(0)

อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น ( 2/2566)

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง จําเป็ นต้องศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจแล้วจัดทํา
แผนพัฒนาการการตลาด แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ กํากับดูแลเพือให้อาชีพสู่ความเข้มแข็ง
ผลการเรียนร้ทีคาดหวัง ู
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็ นในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ
สร้างรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ
2. วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือการบริการ แผนธุรกิจ เพือสร้างธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็ง
3. อธิบายวิธีการจัดระบบการพัฒนาอาชีพสู่ความเข้มแข็ง
4. ปฏิบัติการจัดทําแผนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ขอบข่ายเนือหาวิชา
บทที 1  ศักยภาพธุรกิจ
บทที 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด
บทที 3  การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ
บทที 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก
บทที 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น ( 2/2566)

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003

บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ?

สาระสําคัญ การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งจําเป็ นต้องรู้จักการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ และวิเคราะห์ ตําแหน่งธุรกิจของตนในระยะต่าง ๆ ได้ รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจของตนเองบนเส้นทางของเวลา ตัวชีวัด 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญและความจําเป็ นของการพัฒนาอาชีพเพือความเข้มแข็ง 2. อธิบายความจําเป็ น และคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ 3. สามารถวิเคราะห์ตําแหน่งธุรกิจในระยะต่าง ๆ 4. สามารถวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลาตามศักยภาพของแต่ละพืนที ขอบข่ายเนือหา 1. ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นในการพัฒนาอาชีพเพือความเข้มแข็ง 2. ความจําเป็ นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 3. การวิเคราะห์ตําแหน่งธุรกิจ 4. การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลาตามศักยภาพของแต่ละพืนที สือการเรียนร้ ู ใบความรู้ / ใบงาน การพัฒนาอาชีพเพือความเข้มแข็ง ใบความรู้ / ใบงาน การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ ใบความรู้ / ใบงาน การวิเคราะห์ตําแหน่งธุรกิจ ใบความรู้ / ใบงาน การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลาตามศักยภาพของแต่ละพืนที

บทที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด?

สาระสําคัญ การจัดทําแผนพัฒนาการตลาดเป็ นการพัฒนาการตลาดของสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ โดยการกําหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพือให้บรรลุเป้ าหมายทางการตลาดทีกําหนดไว้ ตัวชีวัด 1. กําหนดทิศทางและเป้ าหมายการตลาดของสินค้าหรือบริการได้ 2. กําหนดและวิเคราะห์กลยุทธ์สู่เป้ าหมายการตลาดได้ 3. กําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาดได้ ขอบข่ายเนือหา เรืองที 1 ทิศทางและเป้ าหมายการตลาดเพือพัฒนาการตลาด เรืองที 2 การกําหนดกลยุทธ์และวิเคราะห์สู่เป้ าหมาย เรืองที 3 วิเคราะห์กลยุทธ์ เรืองที 4 กําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด สือการเรียนร้ ู ใบความรู้ / ใบงาน การกําหนดทิศทางและเป้ าหมายการตลาด ใบความรู้ / ใบงาน การกําหนดและวิเคราะห์กลยุทธ์สู่เป้ าหมาย ใบความรู้ / ใบงาน การกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ?

สาระสําคัญ การพัฒนาการผลิตหรือการบริการ หรือจากการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ วิเคราะห์ ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ กําหนดเป้ าหมาย การกําหนดแผนกิจกรรมและการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ จึงจะนําสู่การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ตัวชีวัด 1. อธิบายการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 2. วิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ 3. กําหนดเป้ าหมายการผลิตหรือการบริการ 4. กําหนดแผนกิจกรรมการผลิต 5. พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ ขอบข่ายเนือหา . การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ . การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ . การกําหนดเป้ าหมายการผลิตหรือการบริการ . การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิต . การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ สือประกอบการเรียนร้ ู ใบความรู้ / ใบงาน การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ ใบความรู้ / ใบงาน การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ ใบความรู้ / ใบงาน การกําหนดเป้ าหมายการผลิตหรือการบริการ ใบความรู้ / ใบงาน การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิต ใบความรู้ / ใบงาน การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก?

สาระสําคัญ การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก จะต้องเห็นความจําเป็ นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเข้า สู่ความต้องการของผู้บริโภค การสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่ และการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนือง ตัวชีวัด 1. ความจําเป็ นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก 2. อธิบายการแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 3. อธิบายการสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่ 4. อธิบายการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ขอบข่ายเนือหา เรืองที 1 ความจําเป็ นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก เรืองที 2 การแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภค เรืองที 3 การสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่ เรืองที 4 การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข้ง สือการเรียนร้ ู ใบความรู้ที 1 ความจําเป็ นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก ใบความรู้ที 2 การแทรกความนิยมเข้าสู่ตลาดของผู้บริโภค ใบความรู้ที 3 การสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่ ใบงานที 3 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก ใบความรู้ที 4 การพัฒนาอาชีพให้มีความมันคง ใบงานที 4 การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง?

สาระสําคัญ โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เป็ นการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของแผนการเขียน โครงการ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ตัวชีวัด 1. วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของแผนต่าง ๆ 2. เขียนโครงการการพัฒนาอาชีพ 3. ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของโครงการพัฒนาอาชีพ 4. ปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ ขอบข่ายเนือหา เรืองที 1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนต่าง ๆ เรืองที 2 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เรืองที 3 การตรวจสอบความเป็ นไปได้ของโครงการ เรืองที 4 การปรับปรุงแก้ไขโครงการพัฒนาอาชีพ สือการเรียนร้ ู ใบความรู้ที / ใบงาน การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของแผน ใบความรู้ที / ใบงาน การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ใบความรู้ที การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ใบความรู้ที การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ ใบงานที การตรวจสอบและปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

แบบทดสอบหลังเรียน อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (2/2566 )

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

128 ผู้เรียน

เรียน