0(0)

เศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทช21001)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
  • 2. บอกแนวทางในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
  • 3. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • 4. แนะนํา ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนให้เห็นคุณค่าและนําไปปฏิบัติในการ
  • ดําเนินชีวิต

สารบัญรายวิชา

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช 21001)?

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ ผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แล้ว ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเข้าใจใน เนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจ ก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อ ๆ ไป 3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่อง นั้นๆ อีกครั้ง และปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละเนื้อหา แต่ละเรื่อง ผู้เรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ เพื่อนๆ ที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้ 4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 4 บท คือ บทที่ 1 ความพอเพียง บทที่ 2 การประกอบอาชีพอย่างพอเพียง บทที่ 3 การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง บทที่ 4 เครือข่ายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกหัดหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

92 ผู้เรียน

เรียน