0(0)

  • ลงทะเบียนแล้ว 12
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 22, 2021

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

เงินเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของประชาชนทุกคน เนื่องจากเป็นสื่อกลางที่ใช้สาหรับแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน นอกจากนั้น “เงิน” ยังเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีวิธีทางการเงินใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม การทาธุรกรรมทางโทรศัพท์ ทางอินเทอร์เน็ต การลงทุนทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น และเมื่อมีการพัฒนาทางการเงินเพิ่มขึ้น ภัยทางการเงินก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น เงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ ภัยการเงินออนไลน์ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเงินให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบวางแผน และตัดสินใจทางการเงิน ตลอดจนหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงภัยทางการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ว่าด้วยเรื่องการเงิน

เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน
ร่างบทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

48 ผู้เรียน

เรียน