แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 การทำงานของระบบในร่างกาย

บทที่ 2 ปัญหาเพศศึกษา

บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ?

เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร

บทที่ 4 เสริมสร้างสุขภาพ

บทที่ 5 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

บทที่ 6 ความปลอดภัยจากการใช้ยา

บทที่ 7 ผลกระทบจากสารเสพติด

บทที่ 8 ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต

บทที่ 9 อาชีพผลิตจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

แบบทดสอบหลังเรียน

ข้อสอบกลางภาค

อาชีพผลิตจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ไฟล์แนบ

บทที่ 9.pdf 605.25 KB